VNA lần đầu tiên khai thác Boeing 787 và Airbus A350 giữa Hải Phòng và TP. HCM - VNA lần đầu tiên khai thác Boeing 787 và Airbus A350 giữa Hải Phòng và TP. HCM
VNA lần đầu tiên khai thác Boeing 787 và Airbus A350 giữa Hải Phòng và TP. HCM