Lần đầu tiên có “in-town check-in” tại Việt Nam: Dịch vụ làm thủ tục hành khách, hành lý ngoài sân bay - Lần đầu tiên có “in-town check-in” tại Việt Nam: Dịch vụ làm thủ tục hành khách, hành lý ngoài sân bay
Lần đầu tiên có “in-town check-in” tại Việt Nam: Dịch vụ làm thủ tục hành khách, hành lý ngoài sân bay