Chính phủ Nhật Bản cấm TTS, DHS, du khách . . . Mang những đồ sau khi nhập cảnh áp dụng ngày 1/10/2018 - Chính phủ Nhật Bản cấm TTS, DHS, du khách . . . Mang những đồ sau khi nhập cảnh áp dụng ngày 1/10/2018
Chính phủ Nhật Bản cấm TTS, DHS, du khách . . . Mang những đồ sau khi nhập cảnh áp dụng ngày 1/10/2018